بگین مرحوم از اسکرول توییتر توی رخت‌خواب، کارپال‌تانل گرفت مرد.