من ریتوییت میکنم، یعنی حرف من هم هست. کوت ریتوییت میکنم، یعنی ازش فاصله میگیرم. حالا چه موافق باشم، چه مخالف. لایک هم یعنی جالبه.