قبل از افطار، به شدت خسته‌ام اما خوابم نمیبره. بعد از افطار، به شدت سرحالم، اما خوابم میاد.