رفیق قلابی میخواهی، و من ترجیح میدم رفیق قلابی کسی نباشم.