حتی اگر پیش‌فرض‌های هندسی رو، درباره این نوع از استعاره‌ها قبول داشته باشیم.