ارگو، صرف اتهام نگاه از بالا، جدای از اینکه نشانه‌ای از واقعیت داشته باشه یا نه، کنش غیر اخلاقیه.