ظاهرن، زمان بوش پسر، ساراندون و رفقا، یه سندرز جوونتر رو هل میدادن.