یه ساوندترک غریبی داره، این به نام پدر. من زمان خوابگاه، موقع خواب گوش میدادم، برای رؤیاهای بعدش.