بابا من کلن اشاره‌گرم. توضیح این هم بخاطر محدودیت‌های متنه، وگرنه که همون بادی لنگوییج و حرکات صورت کفایت میکرد، به نظرم.