قرار بود عکسها رو ببرم توی اون یکی اکانت، با گوشی نمیشه ولی خب. عذرخواهی طور خوانده شود.