ولی فکر میکنم وقتی یک کشوری تمام آثار یک فرهنگی رو از خودش حذف میکنه، بهتره دیگه ادعای مالکیت میراث اون فرهنگ رو هم نداشته باشه.