و خب فکر میکنم اونها بیشتر میخوان صاحب ترجمه «رومی» در غرب باشند، تا مولانا.