شاید شنیده باشم، اما هیچ وقت پیش نیومده گوش داده باشم. همین‌طور ابی‌تون، همین‌طور داریوشتون. هرچند که فلانی دوستش داشت.