تنهایی یعنی، یادت نیاد آخرین بار کی از هدفون استفاده کردی.