یوسف به بدنامی خود اعتراف کن ...
ترسد برادران غیورش قبا کنند ‎· SaeedTheGiraffe ?