یه فیلمنامه دارم، «عصیان آقای آرام»، سکانس آخر پشت چراغ قرمز سکته کرد.