تجربه من میگه ما هنوز نمیتونیم فارغ از احساسات، راجع ۲۸ مرداد هم صحبت کنیم. ۲۲ خرداد که بماند.