و خب تک روایتیِ تاریخی، فقط و فقط ابزار استعمار و سلطه‌طلبیه.