من امروز دوتا گیف یورش ببر به یه خانم و شیر به یه بچه، توی باغ وحش دیدم. پشت شیشه بودن. پشت شیشه بودند، ولی انگار ترسش درونی شده.