شونصد سال پیش، من و یحیی نطنزی، پرندگان هیچکاک رو روی پرده دیدیم، کسی نبود توی سالن، من حتی روی زمین دراز کشیده بودم. …