روز بعدش داشتیم توی خیابون میرفتیم، یک آن من احساس ترس شدیدی کردم، برگشتم دیدم از کنار مغازه پرنده فروشی رد شدیم!