موسم گل گذاشته بودم، الان من و مصطفی داریم دوتایی با سوت میزنیم.