تکذیبیه: غیر از برخی اوقات که از کوره در رفتم، تمام تخاطب من در مجازی، یا با خودم و یا یک نفر مشخص دیگه بوده، که نیست، خیلی وقته نیست.