اصولن کیفیت این "نالج" با قیاس مطرح شده هم مطابقت داره. https://t.co/jeojBSYh1N