بله، فاشیست کوچولو‌ها همه‌جا همیشه هم رو پیدا میکنند.