تازه بعد از یک ماه نامه‌نگاری، که برای تایید اولیه بوده. همین الان، همین امشب باید دست من رو بذارن توی پوست گردو.