اجازه بدین فحش بدم به این دوستانی که اینجا زر میزدن که ما رفتیم صحبت کردیم تحریم فلان!