امروز داشتم فکر میکردم اسکیپ کنم، بابابزرگ بشم. https://t.co/bjrmNWijWo