رفتم بعد اوه سال اسک اف ام رو باز کردم، جواب‌هام رو نگاه کردم. آه، چقدر پروانه‌ای بودم!