پرسیده فوبیات چیه؟، گفته کوسه کف استخر. یادم افتاد ما میرفتیم کف عمیق، به حالت خزیده میچرخیدیم، با دهان باز هم آهنگ آرواره‌ها رو درمیاوردیم!