خونه من چسبیده به کوه، هوا به شدت خشکه و همیشه باد شدید میاد. دیگه خودتون میزان خاک زندگی من رو حساب کنین.