نمیدونم که، خبر ندارم که … {شانه‌ها را بالا میاندازد.}