مامان میگه تو فوتبال هم بازی میکردی؟ میگم زمین چمن این پایین رو یادت نیست؟ میگه آها یادم اومد، رفته بودی کلیدت رو گم کرده بودی!