میگه دوتا گوش داری، یه دهان. همین نسبت رو رعایت کن برای شنیدن و گفتن.