هر چقدر تو موقعیت‌های رقابی زدم لت و پار کردم، باید تو موقعیت‌های غیر از اون، قربون صدقه برم که ازم نترسند.