چه تحلیل بدی بود، چقدر اوت بود. ژورنالیستی که تحلیل بینا ژورنالیستی میده، همون بهتر که فقط گزارش کنه.