یاد عرب‌نیا میافتم که به هدیه میگفت، «روزی هفده رکعت».