خیلی وقت‌ها نه موضع اجتماعیتون رو میفهمم، نه موضع سیاسی.