پ.ن. من همیشه چشم غره میرم. از اون آدم‌هایی هم هستم که نصفه شب پشت چراغ قرمز میاستن. اگر با دیدن امثال من احساس گناه میکنین، مشکل خودتونه.