تاریخ همیشه عبرت‌آموزه، حتی اگر تاریخ دیروز باشه، حتی اگر تاریخ یکی دیگه باشه. https://t.co/FKKpS3UyA3