بیشتر از ده سال پیش بود، توی قطار گفت، «قرار بود دیگه با کسی دوست نشم.» الان سال به سال همدیگه رو میبینیم؛ هر بار حرفش رو بیشتر میفهمم.