از دست رام‌کام نویس درونم شاکی‌ام که از هر موقعیت تراژیک زندگی من صحنه عاشقانه بیرون میکشه!