این بود رَنت‌های قبل از خواب من، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. ناصر ایز اَوت!