مرحوم حتی یک قسمت هم از چیزی که قبلن به آن گیم آف ترونز میگفتند، ندیده است.