من همیشه فکر میکردم که باید بت بزرگ رو شکست. اما نه، باید رهاش کرد. باید تبر رو گذاشت روی دوشش و رهاش کرد.