نه عزیزم، دارم ازت فاصله میگیرم.
نگیر خب ‎- adomide
ناچارم ‎- رفیع