نه عزیزم، دارم ازت فاصله میگیرم.
نگیر خب ‎· adomide
ناچارم ‎· رفیع