الان به شیوه اون کاراکتر نورا افرون، باید برم یه زبان جدید یاد بگیرم.