اسمایلی خنده‌های اون استاد کونگ‌فوی کیل بیل، هاهاهاها