از اینجا هم باید رفت.
کجا؟ ‎- adomide
منزل بعدی … ‎- رفیع