من استخر میخوام، پایش را روی زمین میکوبد.
:)) ‎- adomide